TEAKhome KFT.  VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY KIBOCSÁTÁSÁRÓL

 

1. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

A jelen szabályzatban a következő szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

vásárlási utalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerinti vásárlásra jogosító okirat;

kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló a webáruházban a vásárlási utalvány felhasználásával árut vásárolhat;

felhasználási időszak: az az időszak, amíg vásárló a vásárlási utalványt felhasználhatja;

felhasználási hely: TEAKhome Kft. (8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 99/C)

webáruháza (www.teakhome.hu); az utalvány a TEAKhome Kft bemutatótermében személyesen nem váltható be; (kivétel a webáruházi rendelés személyes átvétellel)

kibocsátó: TEAKhome Kft. (8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 99/C);

vásárló: az a kibocsátón kívüli személy, aki a vásárlási utalvány tulajdonosa.

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA 

Meghatározni a vásárlási utalvány kibocsátásának és felhasználásának módját.

A szabályzat területi hatálya a TEAKhome Kft (8000Székesfehérvár,Pozsonyi út 99/C).

A szabályzat időbeli hatálya az első utalvány kibocsátásától kezdődik, és mindaddig tart, ameddig a kibocsátó ellenkező tartalmú döntést nem hoz.

A szabályzatot a kibocsátó jogosult módosítani. A szabályzat módosítása azonban csak attól kezdve hatályos, ha azt a kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétette.

3. A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA 

1. A vásárlási utalványt a kibocsátó bocsátja ki.

2. A vásárlási utalvány elektronikus úton előállított és e-mailben továbbított okirat. A vásárló kérésére nyomtatott formában, postai úton is kézbesíthető.

3. A vásárlási utalvány az alábbiakat tartalmazza:

  • kibocsátó neve
  • a vásárlási utalványra vonatkozó utalás
  • a kibocsátási érték
  • a felhasználási időszak
  • felhasználási útmutató
  • egyedi kód
  • sorszám

4. A vásárlási utalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani 10.000 Ft-os, 25.000 Ft-os, 50.000 Ft-os és 100.000 Ft-os kibocsátási értékben.

5. A vásárlási utalvány felhasználása a vásárlási utalványon feltüntetett határidőhöz kötött (felhasználási időszak).

6. A vásárlási utalvány mintapéldányait a jelen szabályzat melléklete tartalmazza. A jelen szabályzat mellékletét képező mintapéldányaitól eltérő okirat nem minősül vásárlási utalványnak.

7. Vásárlási utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet.

8. A sérült, vagy hiányos vásárlási utalvány vásárlási utalványként nem használható fel.

9. A kibocsátó a birtokában lévő vásárlási utalványt bármikor megsemmisítheti.

10. A vásárlási utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.

11. A vásárlási utalvány hamisítása bűncselekmény.

4. A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY MEGVÁSÁRLÁSA

 1. A vásárlási utalvány a TEAKhome Kft webshopjában (www.teakhome.hu) online módon vásárolható meg.

2. A vásárlási utalványt bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy (vevő) megvásárolhatja

3. A vásárlási utalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátási értékétől.

4. A vásárlási utalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő a vásárlási utalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkorhatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.

5. A vásárlási utalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.

5. A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY FELHASZNÁLÁSA

 1. A vásárlási utalvány bárkire szabadon átruházható.

2. A vásárlási utalvány tulajdonosa jogosult a vásárlási utalvány beváltásával a felhasználási időszakon belül a felhasználási helyen a vásárlási utalvány kibocsátási értékén árut vásárolni.

3. A vásárlási utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek a vásárlási utalványa birtokában van. Sem a kibocsátó, sem a felhasználási hely nem jogosult vizsgálni a vásárlási utalvány tulajdonjogát.

4. A vásárlási utalvány érvényesítése azzal valósul meg, hogy a webáruházi értékesítés után TEAKhome Kft elektronikus úton átküldi a mintapéldánnyal megegyező, de egyedi kóddal és sorszámmal ellátott utalványt.

5. A vásárlási utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a vásárlási utalvány egyedi kódját a vásárló az áru/szolgáltatás ellenértékének (rész)kiegyenlítésére a felhasználási helyen a kosár vagy pénztár oldalon megadja.

6. Az áruvásárlásra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történ vásárlás igénybe vétele esetén.

7. A vásárlási utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbségkészpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak.

6. A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY BEVÁLTÁSA

A fel nem használt vásárlási utalvány visszavásárlására a kibocsátó nem köteles.

7. A FELHASZNÁLÁSI HELYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. A vásárlási utalvány elfogadására TEAKhome Kft. webáruháza jogosult.

2. A kibocsátó a felhasználási helyekről nyilvántartást vezet, amelyet a közleményei közzétételére meghatározott módon közzéteszi.

3. A felhasználási hely a vásárlási utalvány elfogadására való jogosultságát a felhasználási hely portálján köteles feltüntetni.

4. A felhasználási hely a vásárlási utalványt köteles elfogadni, annak felhasználását nem tagadhatja meg.

8. A KÖZLEMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE 

A kibocsátó a jelen szabályzatot, annak módosítását, a felhasználási helyek megjelölését, valamint vásárlási utalványokkal összefüggő információkat a saját weboldalán (www.teakhome.hu) köteles közzétenni, illetve a TEAKhome Kft bemutatótermében elhelyezni.